Reglementen

Afwezigheden

Om te kunnen slagen moeten leerlingen minstens 2/3 van alle lessen uit het lessenrooster aanwezig zijn. Gewettigde afwezigheden tellen mee als gevolgde lessen. Voor elke gewettigde afwezigheid moet een attest ingediend worden. Gelieve bij afwezigheid dus meteen het correcte attest door te sturen naar het secretariaat. Doe dit bij voorkeur via het contactformulier. Naast deze gewettigde afwezigheden kan een leerling per vak ook 3 keer afwezig zijn zonder attest. Meld deze afwezigheden ook zeker aan het secretariaat.

Een overzicht van de gewettigde afwezigheden en bijhorende attesten vind je hier.

Academiereglement

Het actuele academiereglement van de kunstacademie kan je hier nalezen. Je vindt er bepalingen over de aan- en afwezigheid van leerlingen, de organisatie van de lessen of vervangende activiteiten, de leefregels die gelden in de academie, enzovoort. Het digicharter vind je hier.

Alternatieve leercontext

Leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs kunnen een deel van hun leerervaring opdoen buiten de schoolmuren van de academie, vergelijkbaar met werkplekleren in het secundair onderwijs. De overheid noemt deze formule ‘leren in Alternatieve LeerContext (ALC)’.

Ook in onze kunstacademie kan bv. een leerling muziek op die manier een aanvraag doen om het vak groepsmusiceren te vervangen door het regelmatig bijwonen van de repetities van de harmonie of fanfare. Deze vorm van leren beperkt zich overigens niet tot muziek, maar kan voor elk domein. Wel is het zo dat de academie eerst moet oordelen of de vereniging in kwestie aan de nodige voorwaarden voldoet om te kunnen fungeren als alternatieve leercontext. De voorwaarden zijn terug te vinden in het toetsingsinstrument en afsprakenkader. De verantwoordelijke van de vereniging neemt contact op met het secretariaat van de academie om dit te bespreken. De finale beslissing of een vereniging al dan niet kan fungeren als alternatieve leercontext ligt bij de directie van de academie.

Indien je als leerling een aanvraag wenst te doen voor leren in de alternatieve leercontext, vul dan hier het formulier in.

Voorwaarden voor de leerling:

  • Je bent stipt aanwezig op activiteiten (repetities, concerten, ...) van je vereniging.
  • De aanvraag geldt steeds voor één schooljaar.
  • Je blijft beschikbaar om mee te werken aan projecten van de academie als daar nood aan is.
Naar top