Evalueren

Algemeen

Onze kunstenacademie maakt deel uit van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). Dit betekent dat we erkend, gefinancierd en gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid. Dit heeft tal van voordelen. Het betekent ook dat we opleidingen inrichten waar bepaalde leerdoelen aan gekoppeld zijn, die jaarlijks geëvalueerd dienen te worden. Daarom maakt de evaluatie integraal deel uit van het leerproces. De evaluatie staat garant voor kwaliteitsvol onderwijs. Artistieke competenties worden ontwikkeld en geëvalueerd vanuit vijf rollen: vakman, kunstenaar, performer, onderzoeker en samenspeler. De kunstenacademie bepaalt zelf de wijze waarop de evaluatie gebeurt en zal in de loop van het schooljaar op regelmatige basis en tijdig communiceren over hoe deze concreet verloopt qua vorm en tijdstippen.

De leerlingen worden zowel procesgericht als productgericht geëvalueerd. Het leerproces en de vooruitgang van de competenties wordt permanent geëvalueerd doorheen het schooljaar. De leerlingen krijgen mondeling regelmatige en constructieve feedback van hun leerkrachten.

Twee keer per schooljaar, in februari en juni, rapporteert de academie schriftelijk aan de leerling/ouders, op basis van de evaluatiegegevens, via een digitale evaluatiefiche. Op de evaluatiefiche informeert de leerkracht de leerling/ouders over de vordering van de leerling in de ontwikkeling van de competenties van de vijf rollen en stuurt eventueel het leerproces bij. Bij de evaluatiefiche wordt ook mondelinge feedback gegeven. Ouders kunnen, indien gewenst, deelnemen aan dit feedbackmoment. De evaluatiefiche van juni vermeldt eveneens of de leerling geslaagd is. Per graad is slechts eenmaal overzitten mogelijk.


Muziek, woord en dans

In de domeinen muziek, woord en dans worden minimum twee toonmomenten per schooljaar ingericht. Tijdens deze toonmomenten worden de leerlingen geëvalueerd door verschillende externe of interne evaluatoren op basis van het product en de competenties die zij tonen. Deelname aan deze toonmomenten is verplicht. De eindejaarstoonmomenten hebben plaats tussen 15 mei en 15 juni. Omwille van organisatorische redenen kan soms van deze data afgeweken worden. De eindejaarstoonmomenten kunnen doorgaan achter gesloten deuren of met publiek.


Beeldende en audiovisuele kunsten

In het domein beeld worden alle leerjaren, behalve de hierna vernoemde, geëvalueerd op basis van permanente evaluatie en de afgeleverde werken tijdens de lessen. Voor volgende leerjaren wordt minstens één toonmoment per schooljaar ingericht. Deelname aan deze toonmomenten is verplicht.

  • de eindgraden van de tweede en derde graad (2.4 en 3.6):

Tijdens dit moment worden de leerlingen geëvalueerd door interne evaluatoren op basis van het product en de competenties zichtbaar in dat product.

  • de vierde graad:

Voor leerlingen uit de vierde graad wordt op het einde van het schooljaar een feedbackgesprek georganiseerd met een interne evaluator. In juni wordt jaarlijks een eindejaarstentoonstelling georganiseerd met werk van elke leerling van de vierde graad, aangevuld met geselecteerde werken uit de andere graden.


De externe en interne evaluatoren worden op voorstel van de directeur aangesteld.

Naar top